Κοινοπραξία έργου

Εδώ παρουσιάζεται η κοινοπραξία του έργου

ENTRI

Η ENTRI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας. Αποστολή του οργανισμού είναι να αναπτύξει και να προωθήσει επιχειρηματικές δεξιότητες σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής και βιώσιμη ανάπτυξη για ένα καλύτερο μέλλον. Ο οργανισμός υπογραμμίζει τη σημασία της επιχειρηματικότητας ως τον κύριο παράγοντα που καταλύει την καινοτομία και δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον για την οικονομική, κοινωνική και αστική ολοκλήρωση της κοινωνίας. Από το 2012, η ENTRI έχει υλοποιήσει διάφορα έργα για την υποστήριξη επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους ενώπιον των τοπικών και εθνικών αρχών για τη συμμετοχή των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, όπως οι νέοι, οι νεοεισερχόμενοι, οι μετανάστες, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

Πηγαίνετε στον ιστότοπο:

ENTRI

FEIO

Η FEIO ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την ανάπτυξη ιδεών και σεναρίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Το Ίδρυμα έχει εξειδικευτεί και επιδιώκει σήμερα να αναπτυχθεί προς διάφορες κατευθύνσεις, όπως η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών - ιδίως μεταξύ των νέων, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων, η επιχειρηματικότητα - η ανεργία των νέων και τα ζητήματα απασχολησιμότητας, η κριτική σκέψη, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η βιωματική μάθηση, η διατομεακή συνεργασία και βρίσκεται σε συνεργασία με διάφορα ιδρύματα σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Πηγαίνετε στον ιστότοπο:

FEIO

INNOVATION HIVE

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Στόχος του είναι να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, να βρει λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχει ανάπτυξη και βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθόδους συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών από τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία αποσκοπεί στη δημιουργία δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη ενός συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων.

Πηγαίνετε στον ιστότοπο:

INNOVATION HIVE

MIITR

H MIITR είναι μια ιδιωτική ΜΚΟ από τη Σλοβενία που ειδικεύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη έργων στον τομέα της βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Αποστολή του οργανισμού είναι να παρέχει έρευνα, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να επιταχύνει την κοινωνία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Προσφέρουμε υπηρεσίες όπως διαχείριση έργων, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, επενδυτικές μελέτες, δραστηριότητες επικοινωνίας, διάδοσης και αξιολόγησης των έργων, δικτύωση και εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, καινοτόμες μορφές κατάρτισης του προσωπικού και των νέων και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πηγαίνετε στον ιστότοπο:

Klicke auf Logo für mehr Info

STRATECO

Η STRATECO είναι μια αυστριακή εταιρεία με διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κύκλου ζωής για βιώσιμα συστήματα που βασίζονται σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες, περιφερειακά τεχνολογικά δίκτυα για ανανεώσιμες πρώτες ύλες, που ειδικεύεται στη μέτρηση της οικολογικής απόδοσης μέσω της αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA) και της οικονομικής βελτιστοποίησης. Διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη μέσω πολυετούς εργασίας στην ομάδα εργασίας για τη σύνθεση διεργασιών, την αξιολόγηση διεργασιών και την περιφερειακή ανάπτυξη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκρατς. Η STRATECO διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών, στη μεταφορά γνώσεων και στην υλοποίηση έργων.

Πηγαίνετε στον ιστότοπο:

Klicke auf Logo für mehr Info