Το έργο

Νεανική επιχειρηματικότητα στο πνεύμα της κυκλικής οικονομίας για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας .

Ο κύριος στόχος του έργου της ΓΔ HIVE είναι να παρέχει στους νέους νέες νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και την κυκλική οικονομία. Οι νέοι (αλλά και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι ενδιαφερόμενοι φορείς) θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να κατανοήσουν και να μοιραστούν καλύτερα τη σημασία της πράσινης οικονομίας, της κυκλικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και της καινοτομίας.

Για αυτό τον λόγο, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα ακόλουθα παραδοτέα:

Ορισμός των ικανοτήτων των νέων σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία και την Κυκλική Οικονομία.

Πλατφόρμα GD HIVE: Ο οργανισμός Innovation Hive είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του παραδοτέου

Ηλεκτρονικό μάθημα για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

Ο στόχος του παραδοτέου είναι η ένταξη των νέων στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία, και την Κυκλική Οικονομία.